TRAM Reglement

Lidmaatschap

Alle leden van TRAM zijn lid op persoonlijke titel, ook al wordt hun contributie eventueel door de werkgever betaald. Het lidmaatschap heeft een lengte van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan geschieden door vóór 1 november in het desbetreffende kalenderjaar een bericht te sturen aan de Penningmeester van TRAM.

Het is altijd mogelijk om als introducé (gratis) eenmalig een bijeenkomst van TRAM bij te wonen. Men kan gedurende het gehele jaar lid worden, de hoogte van de contributie (€ 135 per jaar) wordt daarop aangepast. Op de ALV van maart 2002 is besloten de contributie van 2e en volgende personen, werkzaam bij één en dezelfde organisatie, te halveren (€ 67,50 per jaar).

Ieder lid wordt geacht om zo vaak als mogelijk aanwezig te zijn op bijeenkomsten. Is men onverhoopt verhinderd dan mag een collega in de plaats komen. De bijeenkomsten zijn gericht op kennisoverdracht, informatie-uitwisseling en netwerken. Actief acquireren wordt minder op prijs gesteld en dient zoveel mogelijk buiten de TRAM-bijeenkomsten plaats te vinden.

De leden van TRAM zijn werkzaam in de toeristisch-recreatieve sector en direct aanpalende werkvelden. Indien een lid een andere functie gaat bekleden die geen relatie heeft met de T&R- sector, wordt verwacht dat men het lidmaatschap (tijdig) opzegt. Een periode van (tijdelijke) werkloosheid binnen de T&R- sector is geen reden tot opzeggen van het lidmaatschap. Om kosten en tijd te besparen wordt zoveel mogelijk per e-mail (en via internet) met de leden gecommuniceerd. Van de leden wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk hierop antwoorden.

TRAM is een vereniging, en op verzoek zijn de statuten bij de Secretaris in te zien.

Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarop de Rekening van het afgelopen jaar, de Begroting van het lopende jaar en de hoogte van de contributie wordt vastgesteld. De contributie wordt besteed aan het organiseren van de bijeenkomsten en het draaiende houden van de vereniging. TRAM kan kiezen voor een semi-professioneel secretariaat, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Om de vereniging gezond te houden is besloten een minimale reserve van € 1.350 aan te houden.

Geef een reactie